მუხლი 036. ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობა

ტერიტორიულ საგამოძიებო ქვემდებარეობას საქართველოს მთავარი პროკურორის წარდგინებით განსაზღვრავს საქართველოს იუსტიციის მინისტრი.

საქართველოს 2013 წლის  30 მაისის კანონი № 662 – ვებგვერდი, 24.0 6 .2013წ.