მუხლი 258. სასამართლოს განაჩენის დადგენა და გამოცხადება საქართველოს სახელით

სასამართლოს განაჩენი დგინდება და ცხადდება საქართველოს სახელით.