მუხლი 182.-1. (ამოღებულია)

საქართველოს 2013 წლის 18  იანვრის  კანონი № 205  - ვებგვერდი,  28 . 0 1.2013წ.

საქართველოს 2013 წლის 1  მაისის   კანონი №5 83   – ვებგვერდი,  20 .05.2013წ.