მუხლი 331. (ძალადაკარგულია 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან ამ კოდექსის 333-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად)