მუხლი 060.-1. (ამოღებულია) (ამოქმედდეს 2016 წლის 1 იანვრიდან)

საქართველოს 2015 წლის 12  ივნისის   კანონი № 3715  – ვებგვერდი, 24.06.2015წ.