მუხლი 044.-11 . „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის დანიშვნის, გამოწერისა და გაფორმების წეს ებ ის დარღვევა

1. „ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ “ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის დანიშვნის წესის დარღვევა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით .

2. „ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ “ საქართველოს კანონით პირველ ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის გამოწერისა და გაფორმების წესის დარღვევა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.