მუხლი 299. სპეციალური უფლების ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღმასრულებელი ორგანო

1. სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერების შესახებ დადგენილებას აღასრულებენ შინაგან საქმეთა ორგანოების თანამდებობის პირები.

     2. (ამოღებულია).

     3. (ამოღებულია).