მუხლი 298. კონფისკაციის შესახებ დადგენლების აღსრულების წარმოების დამთავრება

საგნის კონფისკაციის შესახებ დადგენილება აღსრულების აღნიშვნით დაუბრუნდება დადგენილების გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს).