მუხლი 297. კონფისკაციაქმნილი საგნების რეალიზაციის წესი

კონფისკაციაქმნილი საგნების რეალიზაცია, რომლებიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღს ან უშუალო ობიექტს წარმოადგენდა, წარმოებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.