მუხლი 294. საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების აღსრულება

საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილების საფუძველზე ჩამორთმეული საგნები დადგენილების გამომტანი ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ სარეალიზაციოდ ჩაბარდება საკომისიო მაღაზიას ან ამ მიზნისთვის სპეციალურად გამოყოფილ სახელმწიფო ან კოოპერაციული ვაჭრობის მაღაზიებს ჩამოსართმევი ქონების ადგილსამყოფელის მიხედვით.

დადგენილება ცეცხლსასროლი იარაღის ან საბრძოლო მასალების სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ აღსრულდება შინაგან საქმეთა ორგანოების მიერ.

სასყიდლით ჩამორთმეული საგნის რეალიზაციით მიღებული თანხა ამ კოდექსის 28-ე მუხლის შესაბამისად გადაეცემა ყოფილ მესაკუთრეს ჩამორთმეული საგნის სარეალიზაციოდ გაწეული ხარჯების გამოკლებით.

საქართველოს კანონმდებლობით შეიძლება დადგენილ იქნეს საგნის სასყიდლით ჩამორთმევის შესახებ დადგენილებათა აღსრულების სხვა წესი.