მუხლი 293. დაჯარიმების შესახებ დადგენილების აღსრულების წარმოების დამთავრება

ის დადგენილება დაჯარიმების შესახებ, რომლითაც ჯარიმა მთლიანად გადახდილია, აღსრულების აღნიშვნით დაუბრუნდება დადგენილების გამომტან ორგანოს (თანამდებობის პირს).