მუხლი 274. პროტესტის შეტანა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილების გამო

დადგენილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე შეიძლება გააპროტესტოს პროკურორმა.