მუხლი 260.- 1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა გაერთიანება

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა გაერთიანება ხდება მოსამართლის (სასამართლოს) დადგენილებით.