მუხლი 238. პროკურორისათვის ან გამოძიების ორგანოსათვის მასალების გადაცემა

თუ საქმის განხილვის დროს ორგანო ( თანამდებობის პირი ) დაასკვნის , რომ დარღვევა შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს , იგი მასალებს გადასცემს პროკურორს ან გამოძიების ორგანოს .