მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 42 1 და 42 2 მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 44-ე–44 3, 44 5, 44 7–44 12, 45-ე−46 1, 48-ე, 49-ე, 50 1–55 4, 56-ე, 57-ე–59-ე, 592, 59 3, მე-60, 60 3, 61-ე, 61 1, 63-ე, 63 1−65-ე, 66-ე−69-ე, 71-ე, 71 1, 72 1–78-ე, 79 1–81-ე, 82 1−82 2, 84-ე–86-ე, 87 1−87 3, 88-ე–89 3, 91 2, 94-ე, 95-ე, 99-ე, 100 1, 100 2, 103 1, 104-ე და 105 1 მუხლებით, 127 მუხლის მე-5 ნაწილით, 128 1–128 5, 143-ე, 144-ე, 144 10, 145-ე, 146 1, 148-ე, 150-ე–151-ე, 152-ე, 152 2–153 1 და 153 3–153 5 მუხლებით, 153 6 მუხლის მე-2 ნაწილით, 154-ე−154 2, 155 1–156-ე, 157 1–158 1, 159-ე, 159 1, 159 4–159 10, 163-ე, 164-ე, 164 4, 165 1–165 3, 166-ე და 167-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 171 1, 172-ე, 172 4–172 6, 173-ე, 1734–173 7, 173 9, 173 12 და 174 1 მუხლებით, 174 15 მუხლის მე-4 ნაწილით, 175 1, 175 2, 177 8, 177 9, 177 11, 177 12, 178-ე, 179 1–179 3, 180-ე და 181-ე მუხლებით, 181 1 მუხლის მე-2 ნაწილით, 182-ე, 183-ე, 187-ე–187 2, 189-ე, 192-ე, 195-ე, 196 3, 196 6, 197 1 და 197 2 მუხლებით.