მუხლი 197.- 2. სამხედრო მოსამსახურის მიერ სამხედრო სამსახურის წესის დარღვევა

სამხედრო მოსამსახურის მიერ სამხედრო სამსახურის წესის დარღვევა, რომელიც არ იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას, –

    გამოიწვევს ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.

    შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის პირს ჩამოერთმევა იარაღის ტარების უფლება 3 წლამდე ვადით.