მუხლი 190.- 2. სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში რეჟიმის დარღვევა

სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში რეჟიმის დარღვევა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 50-დან 100 ლარამდე.