მუხლი 173.- 5. სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელებისათვის ხელის შეშლა

სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის უფლებამოსილი ორგანოსათვის ან თანამდებობის პირისათვის მოვალეობის განხორციელებისას ხელის შეშლა, –

გამოიწვევს პასუხისმგებელი პირის დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ას ორმოცდაათიდან სამას მინიმალურ ოდენობამდე.