მუხლი 170. არასრულწლოვნის დათრობა

არასრულწლოვნის დათრობა, ანდა მშობლის ან იმ პირის მიერ, რომელსაც ევალება არასრულწლოვნის მეთვალყურეობა, არასრულწლოვნის დათრობის არაღკვეთა −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.