მუხლი 165.- 10 . საგადასახადო ანგარიშგების ვალდებულების დარღვევა

1. მოვალის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საგადასახადო ანგარიშგების ვალდებულების     დარღვევა −

იწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −

იწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.