მუხლი 159.- 10 . საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილ ნივთიერებათა პოპულარიზაცია ან რეკლამა ან მათი შექმნის, მოხმარების, გამოყენებისა და შეძენის ადგილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება

1. საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილ ნივთიერებ ათა პოპულარიზაცია ან რეკლამა ან მათი შექმნის, მოხმარების, გამოყენების ა და შეძენის ადგილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ფიზიკური პირის მიერ −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით .

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იურიდიული პირის მიერ, −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.