მუხლი 159.- 1. არასათანადო რეკლამის განთავსება (გავრცელება)

არასათანადო რეკლამის განთავსება (გავრცელება),–

გამოიწვევს ფიზიკურ პირთა დაჯარიმებას განთავსებული (გავრცელებული) რეკლამის სრული ღირებულების ოთხმაგი ოდენობით, იურიდიული პირებისა და დაწესებულებებისა – განთავსებული (გავრცელებული) რეკლამის სრული ღირებულების შვიდმაგი ოდენობით.