მუხლი 153. მეწარმე სუბიექტის მიერ ვაჭრობის (მომსახურების) წესების დარღვევა

1. მეწარმე სუბიექტის მიერ ვაჭრობის (მომსახურების) წესების დარღვევა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ორმოცდაათიდან ას მინიმალურ ოდენობამდე.

2. (ამოღებულია).

3. (ამოღებულია).

4. (ამოღებულია).

5. (ამოღებულია).