მუხლი 125.- 3. თვითმმართველი ქალაქის − ბათუმის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევა