მუხლი 071.-1. დაცული ტერიტორიების მიწების დანაგვიანება, დაზიანება

1. (ამოღებულია - 26.12.2014, №2998).

2. (ამოღებულია - 26.12.2014, №2998).

3. (ამოღებულია - 26.12.2014, №2998).

4. (ამოღებულია - 26.12.2014, №2998).

5. დაცული ტერიტორიების მიწების რადიოაქტიური, ბაქტერიოლოგიური, ქიმიური ან სხვა მავნე ნივთიერებებით, რადიოაქტიური ნარჩენებით, სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო ან სხვაგვარი ჩამდინარე წყლებით, აგრეთვე მავნე ნივთიერებათა გამონაფრქვევებით დაბინძურება ან დაზიანება −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით.

6. (ამოღებულია - 26.12.2014, №2998).

7. (ამოღებულია - 26.12.2014, №2998).

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების შედეგების გამოსასწორებლად სამართალდამრღვევს მიეცემა გონივრული ვადა.