მუხლი 069.-5. გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დარღვევა სამეურნეო ობიექტის ლიკვიდაციისას

გარემოსდაცვითი მოთხოვნების დარღვევა სამეურნეო ობიექტის ლიკვიდაციისას, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან ოთხას ლარამდე.