მუხლი 052. მიწის დაბინძურება, დეგრადაცია ან სხვაგვარი გაუვარგისება

მიწის დაბინძურება, დეგრადაცია ან სხვაგვარი გაუვარგისება −

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარიდან 800 ლარამდე.