მუხლი 048. წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება

წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 00 ლარის ოდენობით.