მუხლი 027. ჯარიმა

მოქალაქეებისათვის და თანამდებობის პირებისათვის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო დაკისრებული ჯარიმა არ შეიძლება იყოს შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობის ერთ მეასედზე ნაკლები.
Ċ
2312.pdf
(43k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 9:57 AM
Ċ
B1.pdf
(754k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 9:32 AM
Ċ
ftr.pdf
(40k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 10:01 AM
Ċ
g1.pdf
(757k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 9:28 AM
Ċ
m3fr.pdf
(124k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 9:48 AM
Ċ
smp1.pdf
(75k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 9:38 AM
Ċ
xdrt.pdf
(123k)
f o r m s . g e,
Oct 19, 2015, 9:51 AM