☆ წიგნი Ⅳ ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი

  
 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი